ARTÍCLES

 Aproximació al medi des de l'estimulació sensorial

Dins un programa d'atenció al nen, una de les àrees a desenvolupar prioritàriament en les primeres edats, és la de l'estimulació sensorial. D'aquesta manera el nen anirà rebent informació del seu entorn més immediat a través dels diferents canals o vies de recepció sensorial. La nostra tasca, com a professionals és la d'ajudar a aquest nen a desenvolupar al màxim el procés perceptiu i que la informació que rep, sigui el més organitzada possible.

Hi ha nens que requereixen a més a més (en edats posteriors), un programa basat en referents sensorials i relacionals per poder anticipar mitjançant associacions i rutines el món més proper. Aquests nens per interactuar amb el seu entorn necessiten sempre un intermediari, l'adult.

Els professionals que treballem amb el nen ja sigui en les primeres edats d'evolució normal o bé en edats posteriors amb nens que tenen diferents afectacions (sensorials, motores, cognitives…), hem de dotar de significació a les activitats que fem; d'aquesta manera el grau de motivació tant del nen com del professional augmentarà, així com el rendiment i aprofitament per part del nen.

La presentació i el contingut dels estímuls pot variar, en relació a la font on busquem. Els estímuls visuals, auditius, tàctils, així com les olors i els gustos, els podem renovar, si pensem en un tema concret que existeix al nostre ambient: El Mar, El Camp, Els jardins, El Nadal…, segons sigui l'època de l'any i el nostre entorn físic i cultural.

(MÉS INFORMACIÓ)